Warunki korzystania ze strony internetowej (DSA)
CYCLING BOUTIQUE
Computer Usługodawca

Sklep internetowy CYCLING BOUTIQUE, dostępny pod adresem https://cycling-boutique.com jest prowadzony przez:

Przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

  1. Max Oleszkiewicz, NIP 5833426406, nr REGON 388663872, przedsiębiorca działający pod firmą STANKIEWICZ-BIKES, Wiktor Stankiewicz, Max Oleszkiewicz , S.C. – wspólnik spółki cywilnej
  2. Wiktor Stankiewicz, NIP 5833002712, nr REGON 388663085, przedsiębiorca działający pod firmą STANKIEWICZ-BIKES WIKTOR STANKIEWICZ (wspólnik spółki cywilnej) – wspólnik spółki cywilnej
prowadzący działalność w ramach spółki cywilnej pod nazwą STANKIEWICZ-BIKES, Wiktor Stankiewicz, Max Oleszkiewicz S.C. z siedzibą pod adresem ul. Gen. Władysława Andersa 22/U9 80-175 Gdańsk, NIP 5833427245, nr REGON 388675378
Envelope Open Text Punkt kontaktowy

W celu kontaktowania się z nami możesz skorzystać z następujących form komunikacji elektronicznej:

  • poczta elektroniczna: info@cycling-boutique.com

Niezależnie od form komunikacji elektronicznej – możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem:
+48 608492 575

Earth Europe Język komunikacji

Możesz skontaktować się z nami w następujących językach:

  • polski,
  • angielski,
  • niemiecki.
Users Rozpatrywanie skarg i reklamacji

Reklamacje i skargi dotyczące korzystania ze strony internetowej mogą być składane za pośrednictwem Punktu Kontaktowego, którego dane wskazane są na początku niniejszych warunków.

Rozpatrujemy reklamacje i skargi w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

Gears Warunki techniczne

Dla prawidłowego korzystania ze strony internetowej konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

  • aktywne konto e-mail,
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.
Shield Halved Prywatność i dane osobowe
Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies wskazane są w polityce prywatności dostępnej pod adresem:
Polityka prywatności RODO i cookies
File Contract Inne regulaminy i polityki
Do korzystania z naszej strony internetowej i dostępnych w jej ramach usług zastosowanie mają również:
  • Regulamin sklepu – https://kreator.legalgeek.pl/pakiet-e-sprzedawcy/

Te Warunki stanowią suplement do wskazanych wyżej dokumentów.

Warunki korzystania ze strony internetowej z dnia 20.05.2024.
Numer licencji nadanej przez Kreator Legal Geek: 30233b02-8447-4ebd-90b9-07687b0ca4a5.